Voorwaarden

Voorwaarden
Op deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden (hier onder te vinden) van toepassing en gelden voor alle overeenkomsten die via www.Raymarine-shop.nl tot stand komen. Door het sluiten van een overeenkomst via www.raymarine-shop.nl of www.webasto-store.nl accepteert u nadrukkelijk deze voorwaarden.

Overeenkomsten
Een overeenkomst tussen Internetsail.nl. en u komt tot stand op het moment dat u door het volledig invullen én versturen van het bestelformulier een bestelling heeft geplaatst, én u de ontvangstbevestiging hiervan heeft ontvangen.

Ontvangstbevestiging
Nadat uw bestelling is verzonden, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging/factuur. Hierin staan de volgende gegevens vermeld:

  • De door u opgegeven naam, woonadres en emailadres.
  • De door u bestelde produkt(en), hun prijs, de verzend- en administratiekosten, en het totaal bedrag.
  • Een verwijzing naar de algemene voorwaarden.
  • Het emailadres van www.raymarine-shop.nl waarmee u ons kunt bereiken met vragen over uw bestelling.

Aflevergebied
Momenteel leveren wij hoofdzakelijk in Europa. De verschillende landen zijn te vinden in het bestelformulier.

Verzend- en administratiekosten
Voor produkten die onder rembours worden geleverd berekenen wij € 12,50 aan verzend- en administratiekosten. Deze kosten staan apart op de orderbevestiging/factuur vermeld. Voor het verzenden naar Belgie zijn er helaas extra kosten die op de offerte/factuur worden gespecificeerd.

Leveringstijd
Als uw bestelling door ons is ontvangen, ontvangt u een orderbevestiging en vervolgens een factuur. Als het factuurbedrag is betaald en indien de door u bestelde produkt(en) bij ons op voorraad zijn leveren wij binnen 7 werkdagen, in overige gevallen binnen 10 werkdagen, tenzij vooraf anders overeengekomen. Deze leveringstijd kan afwijken indien sprake is van bepaalde omstandigheden, zoals genoemd in onze algemene voorwaarden.

Wijzen van bestellen / betalen
Indien u uw bestelling onder rembours thuis wilt laten bezorgen kunt u dit doen door dit op het bestelformulier aan te geven. Uw bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk - tegen contante betaling/overmaken - op het door u aangegeven adres afgeleverd. Hiervoor brengen wij extra € 12,50 verzend- en administratiekosten in rekening. Indien u via vooruit wilt betalen na ontvangst van de factuur per e-mail/post, dient het volledige bedrag van uw bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven voordat wij uw bestelling verzenden. Voor betalen via Ideal geldt dat als de betaling volledig is en afgerond de bestelling wordt verzonden.

Afkoelingsperiode
U heeft het recht om binnen een periode van 7 dagen de overeenkomst te herroepen. Hiertoe dient u het produkt in zijn originele en nog gesloten en onbeschadigde verpakking terug te sturen. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending dient u zelf te dragen. Binnen uiterlijk 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde produkt hebben ontvangen zal Raymarine-shop.nl het aankoopbedrag aan u terugbetalen. Raymarine-shop.nl behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren indien naar het oordeel van Raymarine-shop.nl het vermoeden bestaat dat het produkt uit zijn originele verpakking is geweest, is gebruikt, of op enigerlei wijze schade heeft ondervonden.

Verzendopties
Wij verzenden met de onderstaande opties.

Verzenden NL Excl. BTW standaard
Wij versturen met PostNL, als een pakket, met handtekening voor ontvangst. Dit is te volgen met Track and Trace. U krijgt van ons het Track and Trace nummer via email. Mocht de bestelling defect of zoek raken, dan is het uw verantwoordelijkheid om PostNL te benaderen. Standaard verzenden gaat zelden verkeerd.
U zal zelf actie moet ondernemen als de verzending niet deugdelijk bij u is afgeleverd. Wilt u zekerheid, kies dan voor Verzekerd NL tot 5000 Euro Excl. BTW .

Verzenden NL (niet bij buren)
Dit zijn de zelfde voorwaarden zoals bij “Verzenden NL Excl. BTW standaard ”. Echter wordt de bestelling alleen op huisadres afgeleverd.

Verzekerd NL tot 5000 Euro Excl. BTW
Dit is de meest veilige manier van versturen, de bestelling wordt verzekerd verzonden en met handtekening voor ontvangst.

Mocht u de verzendmethode willen aanpassen naar bijvoorbeeld verzekerd verzenden, kies dan voor verzekerd versturen maar is de veiligste manier van verzenden.

Heeft u al besteld, en wilt de verzendmethode aanpassen, stuur ons dan een email, wij passen dan de bestelling aan.

Disclaimer
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze disclaimer, onder aan deze pagina.

Privacy / registratie persoonsgegevens
U hoeft alleen gegevens in te vullen in het bestelproces. Deze gegevens worden verder alleen gebruikt voor het verwerken van de door u aangegane overeenkomst. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen useraccount met wachtwoord te gebruiken. Uw gegevens zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Uw gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand, voor zaken als service, toekomstige bestellingen en onderzoek naar koopgedrag. Wij nemen alleen contact met u op in het belang van uw bestelling. U wordt daarna alleen nog per e-mail benaderd als u op het bestelformulier aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van aanbiedingen. Dit zal slechts beperkt gebeuren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden en ons Privacy beleid.


Algemene Voorwaarden Raymarine-shop.nl

Artikel 1 - Algemeen
Onder Raymarine-shop.nl wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het bedrijf Raymarine-shop.nl ingeschreven bij de KvK onder nummer 01089042 0000, tevens handelende onder de naam Raymarine-shop.nl.
Onder consument-koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Raymarine-shop.nl als leverancier van goederen en diensten optreedt.

Artikel 3 - Levering
Produkten die uit voorraad leverbaar zijn, worden nadat Raymarine-shop.nl de betaling voor de bestelling in kwestie heeft ontvangen, getracht binnen 7 werkdagen bij de koper afgeleverd.

Indien een produkt niet op voorraad is, krijgt de koper zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Raymarine-shop.nl doet tegelijkertijd mededeling van de verwachte leverdatum.

Raymarine-shop.nl tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van Raymarine-shop.nl treedt echter pas in, wanneer de levering door Raymarine-shop.nl niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij Raymarine-shop.nl heeft gedaan, is nagekomen.

Indien nakoming van een overeenkomst door Raymarine-shop.nl blijvend onmogelijk is, is Raymarine-shop.nl verplicht tot teruggave aan de koper van het reeds betaalde.

Leveringen buiten Nederland zijn beperkt mogelijk. De verzendkosten zijn erg hoog.

Artikel 4 - Herroeping
De consument-koper kan de overeenkomst gedurende tien dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van redenen en betaling van een boete herroepen.

Herroeping dient te geschieden per e-mail of aangetekende brief.

De consument-koper is verplicht de kosten van het terugzenden van de bestelde zaak voor zijn of haar rekening te nemen.

Raymarine-shop.nl betaalt in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor de teruggezonden bestelling aan de consument-koper terug. Indien een produkt dat teruggezonden is, naar het oordeel van Raymarine-shop.nl schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de consument-koper of anderszins voor risico van de consument-koper komt, stelt Raymarine-shop.nl de consument-koper hiervan per e-mail in kennis, waarna Raymarine-shop.nl het voor het produkt betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het produkt als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de consument-koper terugbetaalt.

Artikel 5 - Reclame
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Raymarine-shop.nl te harer keuze naar alle redelijkheid slechts gehouden tot:

  • aflevering van het ontbrekende, ofwel
  • herstel van de afgeleverde produkt(en), nadat deze aan Raymarine-shop.nl is teruggezonden, ofwel
  • vervanging van de afgeleverde produkt(en).

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan heeft de consument-koper in afwijking van het bovenstaande te zijner keuze het recht op:

aflevering van het ontbrekende, ofwel

  • herstel van de afgeleverde produkt(en), nadat deze aan Raymarine-shop.nl is teruggezonden, ofwel
  • vervanging van de afgeleverde produkt(en), ofwel
  • restitutie van het reeds betaalde.

Reclamering terzake van gebreken in produkten dient per e-mail of aangetekende brief medegedeeld te worden en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper of 30 dagen na ontvangst door de consument-koper.

Indien een produkt dat geretourneerd is op grond van een reden genoemd in het eerste lid van dit artikel naar het oordeel van Raymarine-shop.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risco van de koper komt, stelt Raymarine-shop.nl de koper hiervan per e-mail in kennis, waarna Raymarine-shop.nl het voor het produkt betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het produkt als gevolg van de schade binnen 3 weken aan de koper retourneert.

Artikel 6 - Garantie
Raymarine-shop.nl verstrekt gedurende de termijn dat de betreffende fabrikant c.q leverancier van Raymarine-shop.nl garantie verleent op het betreffende produkt garantie op de door haar geleverde en/of gedemonteerde goederen ten aanzien van aantoonbare construktie- en materiaalfouten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Onderdelen, gebrekkig ten gevolge van construktie- en/of materiaalfouten worden door Raymarine-shop.nl gedurende deze termijn kosteloos vervangen. Geen garantie zal worden verleend ten aanzien van gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de koper.

Raymarine-shop.nl kan, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen een redelijke termijn naar keuze van Raymarine-shop.nl een nieuw dan wel vervangend produkt bij de koper wordt afgeleverd.

Artikel 7 - Schadevergoeding
Raymarine-shop.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Raymarine-shop.nl komen zijn: werkstaking, ziekte, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de produktie.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door Raymarine-shop.nl geleverde goederen gaat eerst op de koper over zodra deze alles heeft voldaan wat aan Raymarine-shop.nl terzake van de levering van die goederen (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele administratie- en verzendkosten) verschuldigd is.

Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen, of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.

Indien de koper onverhoopt niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is Raymarine-shop.nl bevoegd om door haar geleverde goederen waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom op te vorderen.

Artikel 9 - Betaling
Betalingen dienen te geschieden zoals aangegeven op de website van Raymarine-shop.nl, tenzij door Raymarine-shop.nl anders wordt aangegeven.

Levering geschiedt indien de gehele betaling van de bestelling door Raymarine-shop.nl is ontvangen.

Indien de koper de bestelling per rembours betaald, en de bestelling kan niet worden afgeleverd vanwege het niet thuis aantreffen van de koper en de bezorgdienst het produkt retourneert aan Raymarine-shop.nl, komen de kosten die hiermee gemoeid zijn te allen tijde voor rekening van de koper en is Raymarine-shop.nl gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden.

Raymarine-shop.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen.

Raymarine-shop.nl is gerechtigd — indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat — leveringen op te schorten c.q niet uit te voeren zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

Artikel 10 - Privacy
Raymarine-shop.nl verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in één of meer van haar bestanden.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Raymarine-shop.nl kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Raymarine-shop.nl en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper indien voor dit laatste uitdrukkelijke toestemming door de koper is gegeven.

De persoonsgegevens van de koper die door Raymarine-shop.nl verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Raymarine-shop.nl verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan Raymarine-shop.nl voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.

Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens Raymarine-shop.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) laten weten. Raymarine-shop.nl zet onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Raymarine-shop.nl.

De koper kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek (per e-mail, fax of brief) te richten aan Raymarine-shop.nl met vermelding van het persoonlijk klantnummer en naam, adres en woonplaats. Raymarine-shop.nl verstrekt binnen 2 weken een overzicht van alle gegevens die bij Raymarine-shop.nl bekend zijn. Indien de koper van mening is dat zijn persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, omdat deze feitelijk onjuist zijn, niet voor het doel genoemd in lid 2 volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de koper dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) te melden aan Raymarine-shop.nl met vermelding van het persoonlijk klantnummer en naam, adres en woonplaats. De koper geeft hierbij aan of zijn persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. In geval van een verbetering of aanvulling geeft de koper aan Raymarine-shop.nl deze verbetering of aanvulling door. Raymarine-shop.nl volgt de instructies van de koper zo spoedig mogelijk op, tenzij Raymarine-shop.nl hiertoe niet in staat is. In een dergelijk geval verwijdert Raymarine-shop.nl de gegevens van de koper uit haar bestand(en).

Artikel 11 - Klachten
Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn/haar bestelling, worden door de afdeling "Klachten" van Raymarine-shop.nl serieus in behandeling genomen.

Klachten kunnen worden ingediend bij e-mail: info@Raymarine-shop.nl

Raymarine-shop.nl tracht binnen 14 dagen de klacht van de koper te onderzoeken en de koper vervolgens per e-mail, schriftelijk of telefonisch haar oordeel te berichten.

Artikel 12 - Toepasselijk recht; bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Raymarine-shop.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 - Overige bepalingen
Door het plaatsen van een order op de website van Raymarine-shop.nl op internet aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Raymarine-shop.nl.

Raymarine-shop.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na publicatie op de website van Raymarine-shop.nl. Wijzigingen met betrekking tot eventuele lopende overeenkomsten treden 14 dagen na bekendmaking aan de koper in werking.

 


Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid, auteurs- en merkrecht:

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat de op deze website gepresenteerde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. De informatie (inclusief alle afbeeldingen) en/of programmatuur op deze website is aan verandering onderhevig. De informatie en/of programmatuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling en/of enige kennisgeving.

Raymarine-shop.nl en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de informatie te kunnen raadplegen. Verwijzingen of verbindingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die niet eigendom zijn van Raymarine-shop.nl en zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Raymarine-shop.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Raymarine-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website opgenomen informatie en/of programmatuur mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, voor commercieel en/of zakelijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raymarine-shop.nl.

De op deze website vermelde product-/merknamen zijn en blijven van de geregistreerde eigenaren. Voor gebruik van 1 of meer afbeeldingen graag met ons contact opnemen.

Privacy Statement Dit is het privacy statement van Raymarine-Shop (hierna ook: “Raymarine-Shop” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website van Raymarine-Shop (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een bestelling plaatst, verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen wij voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken. Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.